Đại diện cho Khách thuê

Chúng tôi cung cấp một bộ đầy đủ các dịch vụ Đại diện cho Khách thuê, bao gồm:

  • Lựa chọn vị trí
  • Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
  • Giám sát xây dựng
  • Kiểm toán hợp đồng cho thuê tài sản
  • Phân tích tài chính và thị trường
  • Quản lý dự án
  • Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch chi tiết