Đại diện cho Chủ nhà

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ toàn diện từ xây dựng chiến lược, lập kế hoạch đến quản lý bất động sản.

  • Thương lượng hợp đồng thuê toàn diện
  • Giám sát xây dựng
  • Phân tích tài chính
  • Chiến lược tiếp thị và xây dựng hình ảnh/tái định vị
  • Đánh giá năng lực
  • Quản lý bất động sản
  • Tìm kiếm và thăm dò địa điểm
  • Xây dựng quan hệ bền vững với khách thuê