Dịch vụ dành cho Nhà đầu tư

Dịch vụ dành cho Nhà đầu tư

Với nguồn lực dồi dào và sự hiểu biết toàn diện về kiến thức thị trường bất động sản của NCP, chúng tôi sẽ giúp chủ đầu tư sử dụng tài sản của mình một cách hiệu quả và chính xác.
Những nỗ lực của NCP sẽ mang lại các giao dịch nhanh chóng và những khách thuê bất động sản phù hợp nhất.

Dịch vụ dành cho nhà đầu tư

  • Cho thuê cơ sở hạ tầng
  • Tái định vị cấu trúc
  • Thị trường vốn
  • Thúc đẩy kinh tế và tài chính
  • Quản lý tài sản / quản lý bất động sản