Kiểm toán bất động sản

  • BÁO CÁO KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Định kỳ hàng quý hoặc hàng năm, NCP sẽ thực hiện kiểm tra vận hành, bảo trì, máy móc thiết bị, hồ sơ kỹ thuật theo yêu cầu từ Chủ đầu tư.

  • BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Báo cáo kiểm toán độc lập được lập nhằm kiểm tra xác nhận tính trung thực, hợp lý của các số liệu được trình bày trên các Báo cáo về tài chính và dùng góc nhìn khách quan nêu lên những điểm hạn chế trong hệ thống quản lý và kiểm soát của Công tác quản lý Dự án của trong năm, qua đó đưa ra những khuyến nghị nhằm khắc phục những điểm hạn chế đó, Chúng tôi áp dụng lựa chọn hãng kiểm toán độc lập chuyên ngành có đủ năng lực tiến hành kiểm toán định kỳ công tác Quản lý Dự án, nhằm đạt được mức đảm bảo hợp lý và minh bạch