tư vấn tài chính

NCP cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính hỗ trợ Ban Quản Trị chung cư về vấn đề thu chi tài chính đảm bảo tính công khai, minh bạch, hiệu quả. Đảm bảo sử dụng tài chính đúng nguồn lực, đúng mục đích.